Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: trbchemedica.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: TRB Chemedica (Poland) Sp. z o.o. ul. Belwederska 9a/5 00-761 Warszawa

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@trbchemedica.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

Obsługa zapytań przez formularz

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

ZASTRZEŻENIE

Niniejszy Regulamin Witryny reguluje zasady dostępu i korzystania z tej i każdej innej strony internetowej (łącznie „Witryna”) prowadzonej przez TRB Chemedica International S.A. lub którąkolwiek z jej spółek powiązanych („TRB”). Witryna stanowi wyłączną własność TRB i zawiera materiały dotyczące TRB, może być interesująca dla pracowników i klientów TRB, a także przedstawicieli służby zdrowia i ogółu społeczeństwa, niezależnie od miejsca dostępu.

Terminy „my”, „nas”, „nasze” i „TRB” używane w Witrynie odnoszą się do centrali grupy TRB

z siedzibą w Genewie, w Szwajcarii („Centrala TRB”), a także do każdej spółki należącej do grupy TRB.

Zachęcamy do zapoznania się z Witryną, jednakże prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Użytkownik korzysta z informacji zawartych w niniejszym dokumencie na własne ryzyko, zgodnie

z poniższymi warunkami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Korzystając z Witryny użytkownik akceptuje niniejsze warunki bez żadnych ograniczeń lub zastrzeżeń.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje jakiegokolwiek warunku zawartego w niniejszym dokumencie, nie powinien korzystać z Witryny i informacji w niej zawartych.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Witryna oraz wszelkie informacje i związane z nią materiały są dostarczane „w takiej postaci, w jakiej są”. TRB nie gwarantuje kompletności, dokładności lub adekwatności Witryny, jak również przydatności, funkcjonalności, dostępności lub skuteczności zawartych w niej informacji lub materiałów. TRB w szczególności wyłącza wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym m.in. gwarancje zgodności z przeznaczeniem, przydatności do określonego celu i nienaruszalności przepisów prawa w odniesieniu do Witryny oraz wszelkich informacji, grafik i materiałów w niej zawartych, w tym gwarancje lub oświadczenia, że materiały znajdujące się w Witrynie są kompletne, dokładne, rzetelne, terminowe i nie naruszają praw osób trzecich, oraz że dostęp do Witryny jest bezpieczny, nieprzerwany i wolny od błędów lub wirusów. Wszelkie materiały znajdujące się w Witrynie mogą być zmieniane bez powiadomienia, jednakże TRB nie odpowiada za ich aktualizację.

 

ZMIANY REGULAMINU

TRB może zmieniać niniejszy regulamin w dowolnym momencie poprzez aktualizację zawartości tej strony. Użytkownik jest związany regulaminem, który obowiązuje w momencie uzyskania dostępu do Witryny i dlatego też powinien okresowo odwiedzać tę stronę w celu zapoznania się z aktualnym regulaminem.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ani TRB, ani żadna inna strona zaangażowana

w tworzenie Witryny w naszym imieniu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, przypadkowych, szczególnych, wtórnych, pośrednich lub moralnych bądź innych szkód wynikających z dostępu lub korzystania z Witryny, w tym między innymi za szkody z tytułu utraconych korzyści, zakłóceń w działalności, utraty programów lub innych danych w systemie przetwarzania informacji lub w inny sposób, wirusów lub złośliwego oprogramowania, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub inną własność w związku

z wykorzystywaniem, dostępem lub pobieraniem materiałów znajdujących się w Witrynie. Korzystając z Witryny należy stosować wszelkie środki bezpieczeństwa. Użytkownik pobiera materiały z Witryny na własne ryzyko.

 

KONTROLA DOSTĘPU

TRB zastrzega sobie prawo do monitorowania i kontrolowania dostępu do Witryny w każdym momencie oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych środków mających na celu zapobieżenie lub powstrzymanie nieautoryzowanego lub zabronionego dostępu bądź korzystania z Witryny. Środki te mogą obejmować między innymi podjęcie działań prawnych oraz zawieszenie lub zakończenie dostępu do Witryny bez powiadomienia.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

Witryna i jej zawartość są kontrolowane przez Centralę TRB pod względem przestrzegania przepisów prawa szwajcarskiego.

Mamy świadomość, że możliwe jest uzyskanie dostępu do Witryny z dowolnej jurysdykcji na świecie, ale nie mamy żadnych praktycznych możliwości zapobieżenia takiemu dostępowi. Witryna została zaprojektowana w zgodzie z prawem Szwajcarii, została jednakże przeznaczona do użytku międzynarodowego. TRB nie gwarantuje jednak, że dane przedstawione w Witrynie mają zastosowanie w innych częściach świata, a w szczególności, że produkty i usługi będą posiadały taki sam wygląd, te same rozmiary lub będą oferowane na tych samych warunkach w innych częściach świata.

Jeżeli jakiekolwiek materiały znajdujące się w Witrynie lub sposób wykorzystywania Witryny przez użytkownika są niezgodne z prawem miejsca, w którym znajduje się użytkownik korzystający

z Witryny, powinien on zaprzestać korzystania z tej Witryny. Użytkownik spoza terenu Szwajcarii korzystający z Witryny robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za znajomość i przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w swojej jurysdykcji.

Witryna została zaprojektowana w celu przedstawienia ogólnych informacji na temat TRB i jej produktów. Celem Witryny nie jest prezentowanie instrukcji dotyczących właściwego użytkowania wyrobów produkowanych i dostarczanych przez TRB, a informacje o produktach zamieszczone w Witrynie mają wyłącznie charakter krótkich informacji dotyczących działań TRB służących wygodzie użytkownika.

Internet z definicji jest usługą globalną, a Witryna może być oglądana na całym świecie. Przemysł farmaceutyczny jest jednak regulowany przez przepisy ograniczające ilość informacji, które mogą być udostępniane na temat produktów farmaceutycznych i mające ograniczony terytorialnie zasięg.

Ponadto status rejestracji produktów farmaceutycznych może być różny w różnych częściach świata. Tym samym, teksty zatwierdzone do publikacji na ich opakowaniach mogą się różnić w zależności od warunków pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w różnych krajach.

Witryna może zawierać odniesienia do produktów, wskazań lub usług, które nie są dopuszczone lub dostępne w niektórych krajach i mogą podlegać lokalnym różnicom. Nie gwarantujemy, że materiały

i informacje zamieszczone w Witrynie są prawidłowe lub dostępne we wszystkich lokalizacjach

i językach.

Odniesienie do konkretnego produktu lub usługi nie oznacza, że TRB zamierza udostępnić te produkty lub usługi w danym kraju. Aby uzyskać szczegółowe informacje o produkcie należy zawsze zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego, opisem cech produktu lub instrukcją  właściwą dla danej lokalizacji. W celu uzyskania porady medycznej należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Pomimo, iż w Witrynie mogą znajdować się informacje dotyczące określonych chorób i ich leczenia, w przypadku wystąpienia danej choroby należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. TRB nie oferuje spersonalizowanej diagnozy medycznej ani porad w zakresie indywidualnego leczenia pacjenta.

Przed użyciem jakiegokolwiek produktu opisanego w Witrynie należy skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

WŁASNOŚĆ

Witryna jest chroniona prawem autorskim. Wszystkie obrazy i informacje dostępne w Witrynie są własnością TRB lub zostały w inny sposób przekazane TRB. O ile nie wskazano inaczej, znaki towarowe i logo pojawiające się w Witrynie, oznaczone symbolem znaku towarowego lub formularzem, który różni się od otaczającego tekstu, są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi TRB bądź osób trzecich i nie mogą być używane bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody TRB lub właściciela znaku towarowego.

 

ZASTRZEŻENIE PRAW

Żadna informacja zamieszczona w Witrynie nie może być interpretowana – domyślnie, w dobrej wierze lub w jakikolwiek inny sposób – jako przyznająca licencję lub prawo do wykorzystania

w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób któregokolwiek patentu, prawa autorskiego, znaku towarowego lub innego prawa własności intelektualnej należącego do TRB lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Wszelkie niewłaściwe wykorzystywanie znaków towarowych znajdujących się w Witrynie i w jej klauzulach jest surowo zabronione.

 

OŚWIADCZENIA

TRB nie chce otrzymywać informacji zastrzeżonych za pośrednictwem niniejszej Witryny. Przesyłając nam informacje i materiały, m.in. informacje zwrotne, pytania, komentarze i tym podobne, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie są one traktowane jako informacje poufne lub zastrzeżone, oraz że takie informacje lub materiały mogą być wykorzystywane przez TRB w dowolny sposób. TRB nie ponosi odpowiedzialności za takie informacje lub materiały. Użytkownik w sposób wyraźny udziela TRB prawa do powielania i rozpowszechniania takich informacji i materiałów oraz potwierdza, że TRB może korzystać z tych informacji i materiałów w dowolnym celu.

Przesyłając wspomniane informacje lub materiały użytkownik gwarantuje również, że jest właścicielem przekazywanych informacji lub materiałów, oraz że nie narusza praw osób trzecich ani w inny sposób nie naraża TRB na naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

Zabrania się zamieszczania lub przesyłania jakichkolwiek niestosownych, niezgodnych z prawem, oszczerczych, podżegających, pornograficznych lub wulgarnych materiałów lub też materiałów, które mogłyby stanowić bądź zachęcać do zachowań, które można by było uznać za przestępstwo, które powodowałyby odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszały przepisy prawa.

Wstęp

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna i jesteśmy zobowiązani do ochrony ich prywatności podczas interakcji z nami. TRB Chemedica International S.A. (łącznie „TRB”, „my”, „nas” lub „nasz”) szanuje znaczenie ochrony danych osobowych zbieranych od klientów i innych użytkowników usług.Przekazując informacje do firmy TRB, użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w tej polityce, których celem jest utrzymanie bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 (RODO) i zmienioną ustawą federalną o ochronie danych (FADP).Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat, przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych musi najpierw uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób firma TRB gromadzi i wykorzystuje przekazywane nam dane osobowe. Opisuje ona również dostępne opcje dotyczące wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników, a także sposób, w jaki można uzyskać dostęp do tych informacji, aktualizować je i usuwać.

Pytania lub uwagi dotyczące zarządzania przez nas danymi osobowymi należy kierować na adres dpo@trbchemedica.com.

 

Kto jest administratorem danych?

O ile w określonych przypadkach nie poinformujemy inaczej, administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest:

TRB Chemedica International S.A.

Rue Michel-Servet 12

1206 Genewa

Szwajcaria

 

E-mail: dpo@trbchemedica.com

 

Jakiego rodzaju informacje gromadzimy?

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik nie musi przekazywać firmie TRB żadnych danych osobowych, ale będziemy wymagać podania pewnych danych osobowych, aby użytkownik mógł otrzymać dodatkowe informacje o naszych usługach i ofertach. Firma TRB poprosi również użytkownika o zgodę na określone wykorzystanie danych osobowych, przy czym użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić wyrażenia zgody na takie wykorzystanie. Jeśli użytkownik zdecyduje się na określone usługi lub komunikację, np. biuletyny – jeśli są dostępne – będzie mógł zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Aby realizować cele firmy TRB oraz świadczyć usługi i przedstawiać oferty klientom firmy TRB oraz wszystkim innym użytkownikom, musimy przetwarzać dane osobowe. Rodzaj gromadzonych przez nas danych zależy od tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z usług i ofert firmy TRB.

 1. a) Informacje i treści dostarczane przez użytkownika: gromadzimy treści, komunikację oraz inne informacje podawane przez użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową i/lub korzystającego z usług i ofert firmy TRB, w tym jednej z naszych usług cyfrowych, oraz tworzymy i udostępniamy treści w celu przesyłania wiadomości lub komunikowania się z firmą TRB. Mogą one obejmować: dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres fizyczny i adres e-mail, płeć itp.;
 2. b) Wykorzystanie: gromadzimy informacje o tym, w jaki sposób użytkownik odwiedza naszą stronę internetową i/lub korzysta z usług i ofert firmy TRB, takie jak podejmowane przez niego działania oraz czas, częstotliwość i czas trwania tych działań. Na przykład: informacje gromadzone za pomocą plików cookie witryny (patrz Polityka plików cookie) na naszej stronie internetowej.

 

W jaki sposób gromadzimy dane?

Firma TRB może gromadzić dane osobowe w następujący sposób:

 1. a) Bezpośrednio: z pisemnych lub ustnych danych wejściowych, takich jak formularze online z polami wprowadzania i polami wyboru, listy i korespondencja e-mail, rozmowy telefoniczne, wiadomości telefoniczne, wiadomości głosowe, dokumenty dostarczane w wersji papierowej i cyfrowej na różnych nośnikach lub środkach przekazu;
 2. b) Pośrednio:
 • Automatycznie z wykorzystaniem technologii cyfrowych, w tym śledzenia online, np. za pomocą plików cookie witryn internetowych, urządzeń inteligentnych lub łączenia zbiorów danych, poprzez gromadzenie danych z przeglądarki lub urządzenia lub za pomocą algorytmów i statystyk do analizy różnorodnych danych, takich jak rejestry zachowań, użytkowania, lokalizacji;
 • Partnerzy: Firma TRB może korzystać z aplikacji i usług opracowanych i utrzymywanych przez naszych partnerów, np. dostawców, w celu gromadzenia danych osobowych, danych kontaktowych oraz informacji statystycznych o tym, jak użytkownik korzysta z usług, w tym o jego ustawieniach i preferencjach.

 

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Firma TRB może wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących celach i na następującej podstawie prawnej:

 1. a) Marketing: w celu dostarczania informacji o statusie, obowiązkach, usługach i ofertach. A ponadto do zarządzania wszystkimi usługami i ofertami firmy TRB, powiadomieniami i przypomnieniami, w tym w celu rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, celów statystycznych i ankietowych.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes

 1. b) Przeglądanie witryny internetowej: do czynności niezbędnych do funkcjonowania witryny internetowej oraz świadczenia usług nawigacyjnych na platformie. Ponadto, aby pomóc w ulepszaniu, ocenianiu, rozwijaniu i tworzeniu stron internetowych firmy TRB.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes

 1. c) Odpowiedzi na prośby użytkownika o kontakt: aby udzielić informacji zwrotnej na temat prośby użytkownika, gdy kontaktuje się on z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub formularza kontaktowego.

Podstawa prawna: wykonanie umowy

 1. d) Żądania prawne: informacje, które otrzymujemy na temat użytkownika, mogą być dostępne i przechowywane przez dłuższy czas, jeśli są przedmiotem wniosku lub zobowiązania prawnego, dochodzenia rządowego lub dochodzenia w sprawie możliwych naruszeń naszych warunków lub zasad, lub w inny sposób w celu zapobieżenia szkodom.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes

 

Jak długo dane będą przechowywane?

Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, uwzględniamy ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieupoważnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

 

Czy dane będą ujawniane innym odbiorcom?

Kiedy użytkownik udostępnia i przekazuje dane osobowe, będą one przekazywane zarówno wewnątrz firmy TRB, jak i poza nią. Nie udostępniamy jednak danych osobowych niepowiązanym stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla naszych uzasadnionych profesjonalnych potrzeb biznesowych, w celu realizacji żądań użytkownika i/lub gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Obejmuje to:

 • Naszych usługodawców: Przekazujemy dane osobowe użytkowników naszym zewnętrznym usługodawcom, takim jak nasi dostawcy systemów (informatycznych), nasi dostawcy usług hostingowych, partnerzy licencyjni lub inne firmy, z którymi współpracujemy w celach promocyjnych i badawczych, komunikacji marketingowej oraz w celu zapewnienia użytkownikom aktualizacji produktów i usług. Firma TRB współpracuje z takimi dostawcami, zatem mogą oni przetwarzać dane osobowe użytkowników w naszym imieniu.
 • Podmioty zależne i jednostki stowarzyszone firmy TRB.
 • Sądy, trybunały, organy ścigania lub organy regulacyjne: Firma TRB ujawni dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na żądania sądów, trybunałów, organów rządowych lub organów ścigania (np. zgłaszanie zdarzeń niepożądanych w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem materiałów i/lub nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii), nakazów sądowych lub innych postępowań, lub w przypadku audytów lub dochodzeń dotyczących skarg lub zagrożeń dla bezpieczeństwa.
 • Ujawnienie na zasadzie poufności naszym doradcom.Na przykład: prawnikom w celu uzyskania porady prawnej lub naszym księgowym i konsultantom.

 

Czy dane będą przesyłane do krajów poza Szwajcarią lub UE?

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe głównie na terenie Szwajcarii, czasem także na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednak w niektórych przypadkach możemy ujawnić dane osobowe usługodawcom i innym odbiorcom znajdującym się lub w inny sposób przetwarzającym dane osobowe poza tym obszarem. Zasadniczo firma TRB przekazuje dane osobowe wyłącznie do krajów, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.

W niektórych krajach mogą nie obowiązywać przepisy chroniące dane osobowe w takim samym stopniu jak w Szwajcarii lub EOG. Jeżeli będziemy przekazywać dane osobowe do takiego kraju i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, zapewnimy ochronę danych osobowych w odpowiedni sposób, m.in. poprzez wdrożenie przed takim przekazaniem niezbędnych środków prawnych, operacyjnych i technicznych.

Jednym ze sposobów zapewnienia odpowiedniej ochrony danych jest, na przykład, zawieranie umów o przekazywaniu danych z odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich w celu zapewnienia niezbędnej ochrony danych. Należą do nich umowy, które zostały zatwierdzone, wydane lub uznane przez Komisję Europejską i/lub szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji, tzw. standardowe klauzule umowne. Należy pamiętać, że takie ustalenia umowne mogą częściowo zrekompensować słabszą lub brakującą ochronę prawną, ale nie mogą całkowicie wykluczyć wszystkich zagrożeń (np. związanych z dostępem rządu za granicą).

W wyjątkowych przypadkach przekazanie do krajów bez odpowiedniej ochrony może być dopuszczalne także w innych sytuacjach, np. na podstawie zgody, w związku z postępowaniem sądowym za granicą lub gdy przekazanie jest niezbędne do realizacji umowy.

 

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu bezpieczne przechowywanie danych osobowych w postaci elektronicznej i fizycznej, aby chronić te dane przed nieautoryzowanym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieupoważnioną modyfikacją, bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą.

 

Jakie prawa przysługują użytkownikom?

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkownika, przysługują mu następujące prawa:

 • Prawo do informacji: użytkownik ma prawo do bycia informowanym o tym, jakie dane osobowe na jego temat posiadamy i jak je przetwarzamy
 • Prawo do dostępu i poprawiania: użytkownik ma prawo dostępu do tych danych. Nazywa się to czasem „wnioskiem o dostęp do danych osobowych”. Jeśli jesteśmy zobowiązani do podania użytkownikowi danych osobowych, przekażemy je nieodpłatnie. Przed przekazaniem danych osobowych możemy poprosić o dowód tożsamości i wystarczające informacje na temat interakcji z nami, abyśmy mogli zlokalizować dane osobowe użytkownika. Jeśli informacje, które posiadamy na temat użytkownika, są nieprawidłowe, użytkownik ma prawo poprosić nas o poprawienie wszelkich nieścisłości w danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli nie jesteśmy już uprawnieni do ich wykorzystywania.
 • Prawo do przenoszenia danych: jeśli przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody użytkownika lub gdy takie przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy z użytkownikiem, użytkownikowi może przysługiwać prawo do żądania, aby jego dane osobowe zostały mu przekazane.
 • Inne prawa: ponadto użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych, jeśli przechowujemy je zbyt długo, zażądać ograniczenia przetwarzania w pewnych okolicznościach, może wycofać swoją zgodę, w przypadku gdy uzyskaliśmy ją na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody).

Z wymienionych powyżej praw można skorzystać, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@trbchemedica.com

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Firma TRB zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Dlatego przed skorzystaniem z Witryny lub powiązanych z nią zasobów (e-mail, telefon, konto w mediach społecznościowych itp.) użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia treści aktualnych informacji. W celu ułatwienia takiego sprawdzenia niniejsza polityka będzie zawierała wskazanie daty aktualizacji.

 

Z kim można się skontaktować?

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych. W Szwajcarii właściwym organem do spraw ochrony danych jest szwajcarski Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika podczas przeglądania niektórych stron internetowych w celu poprawy jakości obsługi. Używamy plików cookie, aby podnosić efektywność przeglądania naszej Witryny. Nasza Witryna korzysta z oprogramowania analitycznego i plików cookie do analizy wykorzystywania Witryny. Pliki cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych.

Korzystając z Witryny użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie w sposób opisany w niniejszej Polityce cookies.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Użytkownik może jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki tak, aby nie akceptowała ona plików cookie lub powiadamiała użytkownika za każdym razem, gdy strona próbuje je zapisać. Jednak odmowa zapisywania plików cookie może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Witryny.

 

RODZAJE PLIKÓW COOKIE WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ WITRYNĘ

Pliki cookie związane z wysyłką newslettera – Witryna oferuje możliwość otrzymywania newslettera lub subskrypcję usług drogą mailową, a pliki cookie mogą być wykorzystywane do zapamiętania, czy użytkownik jest już zarejestrowany i czy powinien otrzymywać określone powiadomienia, które dotyczą wyłącznie zarejestrowanych / niezarejestrowanych użytkowników.

Pliki cookie związane z formularzami – Podczas przesyłania danych za pośrednictwem formularzy, np.: kontaktowych lub służących do przesyłania komentarzy, pliki cookie mogą zapamiętywać dane użytkownika do celów przyszłej korespondencji.

Pliki cookie dotyczące preferencyjnych ustawień stron internetowych – W celu zapewnienia użytkownikowi jak najlepszej obsługi w Witrynie udostępniamy funkcjonalność pozwalającą na ustawienie preferencji dotyczących sposobu działania Witryny podczas korzystania z niej. Aby Państwa preferencje zostały zapamiętane musimy zastosować pliki cookie, co pozwoli na użycie tych informacji za każdym razem, gdy odwiedzicie Państwo stronę, dla której zostały ustawione preferencje.

 

PLIKI COOKIE STRON TRZECICH

W niektórych szczególnych przypadkach używamy również plików cookie dostarczanych przez zaufane strony trzecie. Poniższej znajdują się szczegółowe informacje na temat plików cookie stron trzecich, które można spotkać w Witrynie.

Witryna korzysta z Google Analytics, dostarczanego przez Google Inc., które jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w sieci, które pomaga nam zrozumieć,

w jaki sposób korzystacie Państwo z Witryny i jak możemy poprawić jej działanie. Pliki cookie mogą śledzić takie informacje jak adresy IP (protokół internetowy) komputerów lub urządzeń odwiedzających Witrynę, ilość czasu spędzanego w Witrynie i strony, które Państwo odwiedzacie, co pozwala nam przygotowywać interesujące treści. Google może udostępniać informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje

w imieniu Google. Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Google Analytics.

 

LINKI

Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych lub mogą do niej prowadzić linki z innych stron internetowych. TRB nie ponosi odpowiedzialności za treści, dostępność, skuteczność lub działanie innych stron internetowych, do których mogą prowadzić linki Witryny, lub z których Witryna może być dostępna. Linki takie zapewnia się wyłącznie dla wygody użytkownika, który korzysta z linków do innych stron internetowych dostępnych w Witrynie na własne ryzyko. TRB nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp z Witryny. Użytkownik może tworzyć linki prowadzące z innych stron internetowych do Witryny wyłącznie na podstawie wyraźnego pisemnego upoważnienia udzielonego przez TRB.