Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: trbchemedica.pl
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: TRB Chemedica (Poland) Sp. z o.o. ul. Belwederska 9a/5 00-761 Warszawa
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora:
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
Obsługa zapytań przez formularz
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

I. REGULAMIN WITRYNY

 

ZASTRZEŻENIE

Niniejszy Regulamin Witryny reguluje zasady dostępu i korzystania z tej i każdej innej strony internetowej (łącznie „Witryna”) prowadzonej przez TRB Chemedica International S.A. lub którąkolwiek z jej spółek powiązanych („TRB”). Witryna stanowi wyłączną własność TRB i zawiera materiały dotyczące TRB, może być interesująca dla pracowników i klientów TRB, a także przedstawicieli służby zdrowia i ogółu społeczeństwa, niezależnie od miejsca dostępu.

Terminy „my”, „nas”, „nasze” i „TRB” używane w Witrynie odnoszą się do centrali grupy TRB
z siedzibą w Genewie, w Szwajcarii („Centrala TRB”), a także do każdej spółki należącej do grupy TRB.

Zachęcamy do zapoznania się z Witryną, jednakże prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Użytkownik korzysta z informacji zawartych w niniejszym dokumencie na własne ryzyko, zgodnie
z poniższymi warunkami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Korzystając z Witryny użytkownik akceptuje niniejsze warunki bez żadnych ograniczeń lub zastrzeżeń.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje jakiegokolwiek warunku zawartego w niniejszym dokumencie, nie powinien korzystać z Witryny i informacji w niej zawartych.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Witryna oraz wszelkie informacje i związane z nią materiały są dostarczane „w takiej postaci, w jakiej są”. TRB nie gwarantuje kompletności, dokładności lub adekwatności Witryny, jak również przydatności, funkcjonalności, dostępności lub skuteczności zawartych w niej informacji lub materiałów. TRB w szczególności wyłącza wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym m.in. gwarancje zgodności z przeznaczeniem, przydatności do określonego celu i nienaruszalności przepisów prawa w odniesieniu do Witryny oraz wszelkich informacji, grafik i materiałów w niej zawartych, w tym gwarancje lub oświadczenia, że materiały znajdujące się w Witrynie są kompletne, dokładne, rzetelne, terminowe i nie naruszają praw osób trzecich, oraz że dostęp do Witryny jest bezpieczny, nieprzerwany i wolny od błędów lub wirusów. Wszelkie materiały znajdujące się w Witrynie mogą być zmieniane bez powiadomienia, jednakże TRB nie odpowiada za ich aktualizację.

 

ZMIANY REGULAMINU

TRB może zmieniać niniejszy regulamin w dowolnym momencie poprzez aktualizację zawartości tej strony. Użytkownik jest związany regulaminem, który obowiązuje w momencie uzyskania dostępu do Witryny i dlatego też powinien okresowo odwiedzać tę stronę w celu zapoznania się z aktualnym regulaminem.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ani TRB, ani żadna inna strona zaangażowana
w tworzenie Witryny w naszym imieniu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, przypadkowych, szczególnych, wtórnych, pośrednich lub moralnych bądź innych szkód wynikających z dostępu lub korzystania z Witryny, w tym między innymi za szkody z tytułu utraconych korzyści, zakłóceń w działalności, utraty programów lub innych danych w systemie przetwarzania informacji lub w inny sposób, wirusów lub złośliwego oprogramowania, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub inną własność w związku
z wykorzystywaniem, dostępem lub pobieraniem materiałów znajdujących się w Witrynie. Korzystając z Witryny należy stosować wszelkie środki bezpieczeństwa. Użytkownik pobiera materiały z Witryny na własne ryzyko.

 

KONTROLA DOSTĘPU

TRB zastrzega sobie prawo do monitorowania i kontrolowania dostępu do Witryny w każdym momencie oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych środków mających na celu zapobieżenie lub powstrzymanie nieautoryzowanego lub zabronionego dostępu bądź korzystania z Witryny. Środki te mogą obejmować między innymi podjęcie działań prawnych oraz zawieszenie lub zakończenie dostępu do Witryny bez powiadomienia.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

Witryna i jej zawartość są kontrolowane przez Centralę TRB pod względem przestrzegania przepisów prawa szwajcarskiego.

Mamy świadomość, że możliwe jest uzyskanie dostępu do Witryny z dowolnej jurysdykcji na świecie, ale nie mamy żadnych praktycznych możliwości zapobieżenia takiemu dostępowi. Witryna została zaprojektowana w zgodzie z prawem Szwajcarii, została jednakże przeznaczona do użytku międzynarodowego. TRB nie gwarantuje jednak, że dane przedstawione w Witrynie mają zastosowanie w innych częściach świata, a w szczególności, że produkty i usługi będą posiadały taki sam wygląd, te same rozmiary lub będą oferowane na tych samych warunkach w innych częściach świata.

Jeżeli jakiekolwiek materiały znajdujące się w Witrynie lub sposób wykorzystywania Witryny przez użytkownika są niezgodne z prawem miejsca, w którym znajduje się użytkownik korzystający
z Witryny, powinien on zaprzestać korzystania z tej Witryny. Użytkownik spoza terenu Szwajcarii korzystający z Witryny robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za znajomość i przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w swojej jurysdykcji.

 

II. INFORMACJE MEDYCZNE

 

Witryna została zaprojektowana w celu przedstawienia ogólnych informacji na temat TRB i jej produktów. Celem Witryny nie jest prezentowanie instrukcji dotyczących właściwego użytkowania wyrobów produkowanych i dostarczanych przez TRB, a informacje o produktach zamieszczone w Witrynie mają wyłącznie charakter krótkich informacji dotyczących działań TRB służących wygodzie użytkownika.

Internet z definicji jest usługą globalną, a Witryna może być oglądana na całym świecie. Przemysł farmaceutyczny jest jednak regulowany przez przepisy ograniczające ilość informacji, które mogą być udostępniane na temat produktów farmaceutycznych i mające ograniczony terytorialnie zasięg.

Ponadto status rejestracji produktów farmaceutycznych może być różny w różnych częściach świata. Tym samym, teksty zatwierdzone do publikacji na ich opakowaniach mogą się różnić w zależności od warunków pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w różnych krajach.

Witryna może zawierać odniesienia do produktów, wskazań lub usług, które nie są dopuszczone lub dostępne w niektórych krajach i mogą podlegać lokalnym różnicom. Nie gwarantujemy, że materiały
i informacje zamieszczone w Witrynie są prawidłowe lub dostępne we wszystkich lokalizacjach
i językach.

Odniesienie do konkretnego produktu lub usługi nie oznacza, że TRB zamierza udostępnić te produkty lub usługi w danym kraju. Aby uzyskać szczegółowe informacje o produkcie należy zawsze zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego, opisem cech produktu lub instrukcją  właściwą dla danej lokalizacji. W celu uzyskania porady medycznej należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Pomimo, iż w Witrynie mogą znajdować się informacje dotyczące określonych chorób i ich leczenia, w przypadku wystąpienia danej choroby należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. TRB nie oferuje spersonalizowanej diagnozy medycznej ani porad w zakresie indywidualnego leczenia pacjenta.

Przed użyciem jakiegokolwiek produktu opisanego w Witrynie należy skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

 

III. ZNAKI TOWAROWE/PRAWA AUTORSKIE

 

WŁASNOŚĆ

Witryna jest chroniona prawem autorskim. Wszystkie obrazy i informacje dostępne w Witrynie są własnością TRB lub zostały w inny sposób przekazane TRB. O ile nie wskazano inaczej, znaki towarowe i logo pojawiające się w Witrynie, oznaczone symbolem znaku towarowego lub formularzem, który różni się od otaczającego tekstu, są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi TRB bądź osób trzecich i nie mogą być używane bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody TRB lub właściciela znaku towarowego.

 

ZASTRZEŻENIE PRAW

Żadna informacja zamieszczona w Witrynie nie może być interpretowana – domyślnie, w dobrej wierze lub w jakikolwiek inny sposób – jako przyznająca licencję lub prawo do wykorzystania
w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób któregokolwiek patentu, prawa autorskiego, znaku towarowego lub innego prawa własności intelektualnej należącego do TRB lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Wszelkie niewłaściwe wykorzystywanie znaków towarowych znajdujących się w Witrynie i w jej klauzulach jest surowo zabronione.

 

OŚWIADCZENIA

TRB nie chce otrzymywać informacji zastrzeżonych za pośrednictwem niniejszej Witryny. Przesyłając nam informacje i materiały, m.in. informacje zwrotne, pytania, komentarze i tym podobne, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie są one traktowane jako informacje poufne lub zastrzeżone, oraz że takie informacje lub materiały mogą być wykorzystywane przez TRB w dowolny sposób. TRB nie ponosi odpowiedzialności za takie informacje lub materiały. Użytkownik w sposób wyraźny udziela TRB prawa do powielania i rozpowszechniania takich informacji i materiałów oraz potwierdza, że TRB może korzystać z tych informacji i materiałów w dowolnym celu.

Przesyłając wspomniane informacje lub materiały użytkownik gwarantuje również, że jest właścicielem przekazywanych informacji lub materiałów, oraz że nie narusza praw osób trzecich ani w inny sposób nie naraża TRB na naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

Zabrania się zamieszczania lub przesyłania jakichkolwiek niestosownych, niezgodnych z prawem, oszczerczych, podżegających, pornograficznych lub wulgarnych materiałów lub też materiałów, które mogłyby stanowić bądź zachęcać do zachowań, które można by było uznać za przestępstwo, które powodowałyby odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszały przepisy prawa.

 

IV. LINKI

 

Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych lub mogą do niej prowadzić linki z innych stron internetowych. TRB nie ponosi odpowiedzialności za treści, dostępność, skuteczność lub działanie innych stron internetowych, do których mogą prowadzić linki Witryny, lub z których Witryna może być dostępna. Linki takie zapewnia się wyłącznie dla wygody użytkownika, który korzysta z linków do innych stron internetowych dostępnych w Witrynie na własne ryzyko. TRB nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp z Witryny. Użytkownik może tworzyć linki prowadzące z innych stron internetowych do Witryny wyłącznie na podstawie wyraźnego pisemnego upoważnienia udzielonego przez TRB.

 

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

TRB dba o swoich użytkowników i chroni ich dane osobowe.

Dlatego też TRB stworzyła niniejszą Politykę prywatności, która ma zastosowanie do usług oferowanych przez TRB, w tym do Witryny. Informuje ona o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe, które przekazują nam Państwo podczas korzystania z Witryny, jakie środki podejmujemy, aby zapewnić bezpieczeństwo tych danych oraz jakie prawa ma użytkownik w zakresie ochrony prywatności danych. Wszystkie dane osobowe lub materiały przesyłane do Witryny podlegają warunkom określonym w niniejszej Polityce prywatności. Korzystając z Witryny wyrażacie Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji określonych w niniejszej Polityce oraz wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie jej zasad. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do Witryny, nie dotyczy ona stron internetowych innych firm lub organizacji, z których do Witryny mogą prowadzić linki. TRB nie rekomenduje tych stron internetowych i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Mimo, że podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony bezpieczeństwa, należy pamiętać, że transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie zawsze może być całkowicie bezpieczna, więc użytkownik korzysta z Witryny na własne ryzyko.

 

GROMADZENIE DANYCH

Przekazując nam swoje dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas tych danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Użytkownik powinien odwiedzać tę stronę od czasu do czasu, aby zapoznać się ze zmianami, które mogły zostać wprowadzone. W przypadku pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami.

Dane osobowe to informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby. Możemy pozyskiwać dane nieosobowe, które są gromadzone automatycznie w trakcie korzystania z tej strony internetowej lub dane osobowe, które udostępniają nam Państwo dobrowolnie.

 

DANE NIEOSOBOWE

Dane nieosobowe zbierane automatycznie za pośrednictwem Witryny mogą zawierać datę i godzinę dostępu do Witryny, typ używanej przeglądarki oraz adres IP komputera użytkownika. Dane te są wykorzystywane do celów administracyjnych systemu i pomagają nam ulepszać Witrynę.

 

DANE OSOBOWE

Użytkownik może zostać poproszony o podanie nam swoich danych osobowych podczas odwiedzania niektórych sekcji naszych stron internetowych, a zwłaszcza, gdy zechce otrzymywać nasz Newsletter. Dane osobowe mogą być również gromadzone, gdy użytkownik zechce skorzystać z informacji lub usług oferowanych na Witrynie. Dane te są wykorzystywane do odpowiedzi na taki wniosek oraz w inny sposób dozwolony przez prawo.

Dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług, konsultantom, agentom, doradcom prawnym i innym ekspertom w celu gromadzenia, porównywania i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz w związku z innymi usługami, takimi jak wsparcie techniczne
i hosting danych.

Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zależnym i stowarzyszonym z TRB, dystrybutorom, partnerom licencyjnym lub innym firmom, z którymi współpracujemy w celach promocyjnych i badawczych, komunikacji marketingowej oraz w celu dostarczania Państwu aktualizacji produktów i usług.

Ponadto, możemy udostępniać Państwa dane osobowe  organom administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisów prawa (np. zgłaszanie zdarzeń niepożądanych w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii), decyzji sądu lub innego postępowania, bądź w przypadku audytów i dochodzeń dotyczących skarg lub zagrożenia bezpieczeństwa.

Usługodawcy i partnerzy współpracujący z nami są prawnie zobowiązani do zachowania poufności wszystkich danych osobowych i wykorzystywania ich wyłącznie do wykonywania usług, do których zostali przez nas zaangażowaliśmy albo do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów
w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

 

PRZETWARZANIE I ZGODY

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie i udostępniane wyłącznie w celach, do których zostały zebrane, chyba że wyrażą Państwo zgodę na inne ich wykorzystanie lub będzie to wynikać
z przepisów prawa.

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie Państwa danych osobowych może odbywać się wyłącznie za Państwa wiedzą i zgodą. Udostępniając swoje dane osobowe na naszej Witrynie wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności. Użytkownik może jednakże wycofać swoją zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych, wysyłając wiadomość e-mail na adres .

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Nasze procedury w zakresie bezpieczeństwa są regularnie weryfikowane, regularnie przeprowadzamy także aktualizacje, aby nie narażać poufności i prywatności Państwa danych osobowych.

TRB za sprawę najwyższej wagi uważa ochronę prywatności dzieci, zwłaszcza w Internecie. Świadomie nie gromadzimy ani nie pozyskujemy danych osobowych od dzieci, nie pozwalamy dzieciom na rejestrowanie się jako użytkownicy lub też wnioskowanie o udzielenie informacji za pośrednictwem naszej Witryny. Zakładamy, że każda osoba, która udostępnia swoje dane osobowe za pośrednictwem Witryny ma co najmniej 16 lat. W przypadku powzięcia informacji, że pozyskaliśmy jakiekolwiek dane osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia, podejmiemy kroki w celu niezwłocznego usunięcia takich danych.

 

PRZECHOWYWANIE I NISZCZENIE

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji wskazanych celów, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną zniszczone w bezpieczny sposób.

 

DOSTĘP I ZMIANA DANYCH

Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii swoich danych znajdujących się w naszym posiadaniu. Poza pewnymi wyjątkami i ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa użytkownik ma również prawo zażądać od nas zmiany wszelkich nieścisłości w swoich danych lub całkowitego usunięcia danych, wysyłając wniosek pocztą elektroniczną na adres .

Powyższe zasady mogą zostać zmienione przez TRB bez uprzedniego powiadomienia w przypadku rozwoju technologii lub zmiany przepisów prawa oraz w celu uwzględnienia zmian w Witrynie. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie Państwa danych osobowych będzie podlegało obowiązującej w danym czasie wersji niniejszego regulaminu. Nowe wersje będą publikowane w Witrynie. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian oznacza, że użytkownik akceptuje i zgadza się na wprowadzone zmiany.

 

VI. POLITYKA COOKIES

 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika podczas przeglądania niektórych stron internetowych w celu poprawy jakości obsługi. Używamy plików cookie, aby podnosić efektywność przeglądania naszej Witryny. Nasza Witryna korzysta z oprogramowania analitycznego i plików cookie do analizy wykorzystywania Witryny. Pliki cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych.

Korzystając z Witryny użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie w sposób opisany w niniejszej Polityce cookies.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Użytkownik może jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki tak, aby nie akceptowała ona plików cookie lub powiadamiała użytkownika za każdym razem, gdy strona próbuje je zapisać. Jednak odmowa zapisywania plików cookie może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Witryny.

 

RODZAJE PLIKÓW COOKIE WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ WITRYNĘ

Pliki cookie związane z wysyłką newslettera – Witryna oferuje możliwość otrzymywania newslettera lub subskrypcję usług drogą mailową, a pliki cookie mogą być wykorzystywane do zapamiętania, czy użytkownik jest już zarejestrowany i czy powinien otrzymywać określone powiadomienia, które dotyczą wyłącznie zarejestrowanych / niezarejestrowanych użytkowników.

Pliki cookie związane z formularzami – Podczas przesyłania danych za pośrednictwem formularzy, np.: kontaktowych lub służących do przesyłania komentarzy, pliki cookie mogą zapamiętywać dane użytkownika do celów przyszłej korespondencji.

Pliki cookie dotyczące preferencyjnych ustawień stron internetowych – W celu zapewnienia użytkownikowi jak najlepszej obsługi w Witrynie udostępniamy funkcjonalność pozwalającą na ustawienie preferencji dotyczących sposobu działania Witryny podczas korzystania z niej. Aby Państwa preferencje zostały zapamiętane musimy zastosować pliki cookie, co pozwoli na użycie tych informacji za każdym razem, gdy odwiedzicie Państwo stronę, dla której zostały ustawione preferencje.

 

PLIKI COOKIE STRON TRZECICH

W niektórych szczególnych przypadkach używamy również plików cookie dostarczanych przez zaufane strony trzecie. Poniższej znajdują się szczegółowe informacje na temat plików cookie stron trzecich, które można spotkać w Witrynie.

Witryna korzysta z Google Analytics, dostarczanego przez Google Inc., które jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w sieci, które pomaga nam zrozumieć,
w jaki sposób korzystacie Państwo z Witryny i jak możemy poprawić jej działanie. Pliki cookie mogą śledzić takie informacje jak adresy IP (protokół internetowy) komputerów lub urządzeń odwiedzających Witrynę, ilość czasu spędzanego w Witrynie i strony, które Państwo odwiedzacie, co pozwala nam przygotowywać interesujące treści. Google może udostępniać informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje
w imieniu Google. Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Google Analytics.